OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vítejte na našich webových stránkách! Klademe velký důraz na ochranu vašich data a ochranu vaše soukromí. Proto vás chceme níže informovat o sběru a využívání osobních údajů při používání našich webových stránek.


Prohlášení o ochraně dat

Stav: 25.05.2018

 

Preambule

Následně Vás informujeme o zjišťování osobních dat při užívání naší webové stránky. Osobní data jsou veškerá data, která se mohou vztahovat k Vám osobně, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.

 

Odpovědný / DSB

Odpovědný
za zpracování dat

Pověřenec odpovědného
pro zpracování dat

ALLPLAN GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1

81829 Mnichov

Německo

 

 

Zákonní zástupci / zákonný zástupce:

Dr. Detlef Schneider, Managing Director

Konzultant pro ochranu dat a advokát

intersoft consulting services AG

Marsstraße 37

D-80335 Mnichov

 

 

Dosažitelnost e-mailem na:

 

Všeobecné zjišťování dat při vyvolání naší webové stránky

Evidence dat pro poskytnutí webové stránky a ukládání dat v souborech Logfiles jsou bezpodmínečně nutné pro provoz internetové stránky. Následně neexistuje ze strany uživatele žádná možnost podání námitky. Při každém přístupu k webové nabídce ALLPLAN budou data o užívání předána prostřednictvím příslušného internetového prohlížeče, a budou uložena v protokolových souborech, v takzvaných Server-Logfiles. Přitom uložené datové záznamy obsahují následující data: Datum a čas odvolávky, název vyvolané stránky, adresa IP, Referrer-URL (výchozí URL, ze které jste se dostali k webové nabídce), přenesené množství dat, a také produkt a informace o verzi použitého prohlížeče.

Adresy IP uživatelů budou po ukončení užívání smazány a anonymizovány. Při anonymizování budou adresy IP změněny tím způsobem, že jednotlivé údaje o osobních nebo věcných poměrech nebude již možné přiřadit k určité nebo určitelné fyzické osobě, nebo toto přiřazení bude možné pouze s nepoměrně velkým vynaložením času, nákladů a pracovní síly.

Tyto datové záznamy Logfile vyhodnotí ALLPLAN anonymním způsobem, aby webovou nabídku dále zlepšil a upravil jako více optimální pro uživatele, aby bylo možné rychle nalézt a odstranit chyby a řídit kapacity serveru. Kromě toho se také mohou prostřednictvím analýzy protokolárních souborů rychleji rozpoznat a odstranit případné chyby ve webové nabídce.

V rámci posouzení zájmů podle článku 6 odst. 1 písm. f GDPR jsme zohlednili a zvážili náš zájem na poskytnutí a Váš zájem na zpracování Vašich osobních dat v souladu s ochranou dat. Protože následná data jsou technicky občas nutná pro poskytování naší služby, abychom Vám mohli nabízet naší webovou stránku, a také abychom zaručili stabilitu a bezpečnost, obzvlášť abychom poskytli ochranu před zneužitím, tak jsme dospěli k závěru, že tato data mohou být zpracovávána při zaručení bezpečnosti dat, která se orientuje podle stavu techniky, přičemž bude přiměřeně zohledněn Váš zájem na zpracování v souladu s předpisy pro ochranu dat.

Data

Účel zpracování

Doba uložení

Použitý operační systém

Vyhodnocení podle přístrojů, aby bylo zajištěno optimalizované zobrazení webové stránky

Data budou smazána nebo anonymizována (změna adresy IP tak, že jednotlivé údaje nebude již možné přiřadit k určité nebo určitelné fyzické osobě, nebo toto přiřazení bude možné pouze s nepoměrně velkým vynaložením času, nákladů a pracovní síly), jakmile bude příslušné spojení ukončené.

Informace o typu prohlížeče a použité verzi

Vyhodnocení použitých prohlížečů pro optimalizaci našich webových stránek

Poskytovatel internetových služeb uživatele

Vyhodnocení poskytovatelů internetových služeb

Adresa IP

Zobrazení webové stránky na příslušném přístroji

Datum a čas vyvolání

Zajištění řádného provozu webové stránky.

Případně výrobci a označení typu chytrého telefonu, tabletu nebo jiných koncových přístrojů

Vyhodnocení výrobců přístrojů a druhů mobilních koncových přístrojů pro statistické účely

Název vyvolané stránky

Zajištění řádného provozu webové stránky

Referrer-URL (výchozí URL, ze které jste se dostali na webové stránky)

Zajištění řádného provozu webové stránky

Logfiles

Zajištění řádného provozu webové stránky

 

Zjišťování, zpracování a užívání Vašich osobních dat

ALLPLAN se při zjišťování, zpracování a užívání Vašich osobních dat řídí přísně podle zákonných ustanovení, obzvlášť podle základního nařízení o ochraně dat (GDPR). ALLPLAN zjišťuje, ukládá a zpracovává Vaše data pro celkové vyřízení Vaší registrace, přihlášení nebo objednávání prostřednictvím shopu, včetně případně pozdějších záruk, pro servisní účely, technickou administrativu a také vlastní marketingové účely.

Vaše osobní data budou předávána dál nebo jinak předávána třetím pouze tehdy, když toto bude nutné k účelu vyřízení smlouvy nebo vyúčtování nebo jestliže s tím předem vyslovíte souhlas. V rámci vyřizování objednávky obdrží například zde ze strany ALLPLAN využívaní poskytovatelé služeb (např. smluvní prodejci) potřebná data k vyřizování objednávky a zakázky. Dále předaná data smí být poskytovateli služeb použita pouze k plnění jejich úkolu. Jiné užití informací není dovoleno.

Pro Vaši registraci potřebuje ALLPLAN Vaše správné údaje o jménu a adrese, pro Vaše objednávání přes shop dodatečně číselné údaje. Vaše e-mailová adresa bude použita k tomu, aby Vám ALLPLAN potvrdil obdržení registrace a objednávky, mohl poskytovat služby (např. stahování produktů) a aby mohl s Vámi komunikovat. Kromě toho je e-mailová adresa potřebná pro identifikaci (přihlášení zákazníka).

Smazání Vašich osobních dat se uskuteční, pokud to nebude v rozporu se zákonnými povinnostmi uschovávání a pokud uplatníte nárok na smazání, pokud data pro splnění uložením sledovaného účelu nebudou již potřebná, nebo když jejich uložení z jiných zákonných důvodů bude nepřípustné.

V rámci poskytování služeb ALLPLAN budou v zásadě zjišťována a ukládána následující osobní data: Údaje o adrese (jméno a adresa), e-mailová adresa a také alternativně telefonní číslo.

Osobní data se kromě toho používají, aby:

 • se daly k dispozici obsahy, které podléhají registraci, mimo jiné stažení produktů, webináře, objednávky prostřednictvím shopu;
 • se prováděl průzkum trhu, a aby se předávaly informace k novinkám, nabídkám a akcím, pokud k tomu bylo uděleno povolení;
 • se zlepšovaly služby pro uživatele na webové nabídce, se měřil zájem o jednotlivé služby;
 • se nabízely další, příslušně při zjišťování dat popsané služby.

Registrace

Máte možnost se u nás zaregistrovat a založit zákaznický účet. Pro registraci o Vás zjišťujeme a ukládáme následující data:

Data

Účel zpracování

Právní základ zpracování

Doba uložení

Jméno uživatele

Vytvoření zákaznického účtu

Provádění smlouvy o užívání

Do odvolání / námitky

E-mailová adresa

Vytvoření zákaznického účtu

Provádění smlouvy o užívání

Do odvolání / námitky

Heslo

Vytvoření zákaznického účtu

Provádění smlouvy o užívání

Do odvolání / námitky

Adresa IP při přihlášení

Přenos dat při registraci na webový server

Provádění smlouvy o užívání

Do odvolání / námitky

* Oslovení

Přímé oslovení

Povolení

Do odvolání / námitky

* Křestní jméno

Přímé oslovení / Vystavení řádných faktur a průkaz vybraných daní

Povolení / navázání / provedení smluvního poměru

Do odvolání / námitky

* Příjmení

Přímé oslovení / Vystavení řádných faktur a průkaz vybraných daní

Povolení / navázání / provedení smluvního poměru

Do odvolání / námitky

* Telefonní číslo

Komunikace se zákazníkem

Povolení

Do odvolání / námitky

* Adresa

Přímé oslovení / Vystavení řádných faktur a průkaz vybraných daní

Povolení / navázání / provedení smluvního poměru

Do odvolání / námitky

* Firemní adresa

Přímé oslovení / Vystavení řádných faktur a průkaz vybraných daní

Povolení / navázání / provedení smluvního poměru

Do odvolání / námitky

* dobrovolný údaj

 

Cookies – Všeobecné informace

Naše webová stránka používá cookies. U cookies se jedná o textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči, příp. internetovým prohlížečem na počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel vyvolá nějakou webovou stránku, tak se může soubor cookie uložit v operačním systému uživatele. Tento cookie obsahuje charakteristický znakový řetězec, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.

Cookies – rozlišování druhu souborů cookies

a) Technicky nutné cookies

Používáme cookies proto, abychom mohli naši webovou stránku uspořádat s lepší optimalizací pro uživatele. Některé elementy naší internetové stránky vyžadují, aby vyvolávající prohlížeč bylo možné identifikovat i po změně stránky.

 

(1) Google Tag Manager

Užíváme následující technologii Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“):

Z důvodů průhlednosti upozorňujeme na to, že používáme Google Tag Manager. Google Tag Manager neeviduje sám žádná osobní data. Tag Manager nám ulehčuje zapojení a spravování našich Tags/Cookies. Tags/Cookies jsou malé kódové elementy, které mimo jiné slouží k tomu, aby se měřilo obchodování a chování zákazníků, aby se evidoval dopad reklamy online a sociálních kanálů, aby se prováděl remarketing a směrování na cílové skupiny a aby se testovaly a optimalizovaly webové stránky. Pokud jste provedli deaktivaci, bude tato deaktivace Google Tag Manager zohledněna. Pro další informace k Google Tag Manager viz: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

b) Cookies pro měření dosahu

Cookies pro měření dosahu shromažďují informace o způsobu užívání naší webové stránky, např. vyvolání webové stránky nebo chybová hlášení. Tyto cookies neukládají žádné informace, které připouští identifikaci uživatele. Shromážděné informace se výhradně kumulují a vyhodnocují se tím anonymně.

 

(1) Google Analytics

Tato webová stránka užívá Google Analytics, službu pro provádění webové analýzy společnosti Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Google Analytics používá takzvané „Cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které umožňují analýzu užívání webové stránky Vámi. Prostřednictvím Cookie vytvořené informace o Vašem užívání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam jsou uloženy do paměti. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce, bude Vaše IP adresa IP ze strany Google ovšem uvnitř členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude plná adresa IP přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. V rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče předaná adresa IP nebude ze strany Google spojena s ostatními daty. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google používat tyto informace k tomu, aby vyhodnotil Vaše užívání webové stránky, aby sestavil reporty o webových aktivitách a aby poskytoval provozovateli webové stránky další s užíváním webové stránky spojené služby. V těchto účelech leží také náš oprávněný zájem na zpracování dat. Námi zaslaná a se soubory cookies, identifikacemi uživatele (např. uživatelské ID) nebo s reklamními IDs spojená data budou po 14 měsících automaticky smazána. Smazání dat, jejichž doba uchování je dosažena, se uskuteční automaticky jednou měsíčně. Bližší informace k podmínkám užívání a ochraně dat najdete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html příp. na https://policies.google.com/?hl=de.

Uložení souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho software prohlížeče; upozorňujeme Vás ovšem na to, že v tomto případě případně nebudete moci užívat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete kromě toho zabránit evidenci prostřednictvím cookie vytvořených dat, která se vztahují k Vašemu užívání webové stránky (včetně Vaší adresy IP), na Google a také zpracování těchto dat prostřednictvím Google tím, že si stáhnete a nainstalujete Browser-Add-on. Opt-Out-Cookies zabrání budoucí evidenci Vašich dat při návštěvě této webové stránky.

Název poskytovatele

Typ poskytovatele služeb

Předávání dat do třetí země

Třetí země

Záruky podle článku 44 a násl. GDPR

Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Zpracovatel zakázky

ANO

Spojené státy americké

Privacy Shield

Dotyčná kategorie dat

Účel zpracování

Právní základ zpracování

Doba uložení

Námitka

Adresa IP (bude uložena anonymně)

Vytvoření a změna informací Cookie

Oprávněný zájem

Do odvolání / námitky

Pokud se zpracováním k uvedeným účelům nesouhlasíte, můžete e-mailem kdykoliv podat na následující adresu námitku

 

 

Zpracování Vašich dat prostřednictvím Google můžete zabránit také tím, že si pod následujícím odkazem stáhnete disponibilní Browser-Plugin a tento nainstalujete: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Údaje, které se týkají přístrojů, jako typ přístroje, model operačního systému, typ prohlížeče a verze

Optimalizace webové stránky a úprava obsahů a také kumulovaná analýza užívání

Oprávněný zájem

Do odvolání / námitky

Informace týkající se užívání, jako okamžik užívání, trvání, základní adresa

Optimalizace webové stránky a úprava obsahů a také kumulovaná analýza užívání

Oprávněný zájem

Do odvolání / námitky

Informační zpravodaj

S informačním zpravodajem budete informováni o ALLPLAN a k tomu příslušejících nabídkách. Pokud byste chtěli přijmout informační zpravodaj, tak ALLPLAN od Vás potřebuje platnou e-mailovou adresu a také informace, které dovolí ověření, že jste vlastníkem udávané e-mailové adresy, příp. že její vlastník souhlasí s příjmem informačního zpravodaje.

S přihlášením k informačnímu zpravodaji budou uloženy Vaše adresa IP a datum přihlášení. Toto uložení slouží samo jako průkaz v případě, že nějaký třetí zneužije e-mailovou adresu a bez vědomí oprávněného se přihlásí pro příjem informačního zpravodaje.

Vaše povolení k ukládání dat, e-mailové adresy a jejího užívání pro zasílání informačního zpravodaje můžete kdykoliv odvolat. Odvolání se může uskutečnit pomocí odkazu na odhlášení v samotných informačních zpravodajích, nebo prostřednictvím e-mailu na

Název poskytovatele informačního zpravodaje

Typ poskytovatele služeb

Předávání dat do třetí země

Třetí země

Záruky podle článku 44 a násl. GDPR

HubSpot, Inc., Cambridge, MA 02141, USA

Zpracovatel zakázky

ANO

Spojené státy americké

EU Doložky ke standardní smlouvě / Privacy Shield

Data

Účel zpracování

Právní základ zpracování

Doba uložení

Adresa IP při přihlášení

Průkaz Double-Opt-In (DOI)

Povolení

Do odvolání / námitky

Okamžik přihlášení

Průkaz Double-Opt-In

Povolení

Do odvolání / námitky

Adresa IP při DOI

Průkaz Double-Opt-In

Povolení

Do odvolání / námitky

Okamžik verifikace DOI

Průkaz Double-Opt-In

Povolení

Do odvolání / námitky

E-mailová adresa

Zasílání informačního zpravodaje

Povolení

Do odvolání / námitky

Oslovení

Přímé oslovení

Povolení

Do odvolání / námitky

Křestní jméno

Přímé oslovení

Povolení

Do odvolání / námitky

Příjmení

Přímé oslovení

Povolení

Do odvolání / námitky

 

Individualizovaný informační zpravodaj

Vaše kliknutí vyhodnocujeme v informačních zpravodajích pomocí takzvaných Tracking-Pixelů, tedy neviditelných obrazových souborů, a také zosobněných odkazů. Jsou přiřazeny k Vaší e-mailové adrese, a jsou spojeny s vlastním ID, aby kliknutí v informačním zpravodaji Vám byla jednoznačně přiřazena. Uživatelský profil slouží k tomu, aby nabídka informačního zpravodaje byla optimalizována s ohledem na obsahy a četnost.

Data

Účel zpracování

Právní základ zpracování

Doba uložení

Adresa IP

Vytvoření spojení s e-mailovým vyhodnocovacím nástrojem

Povolení

Do odvolání / námitky

Zosobněný odkaz

Měření chování při klikání

Povolení

Do odvolání / námitky

Počet pixelů při otevření

Měření chování při otevření

Povolení…

 

Do odvolání / námitky

 

Povolení přímé reklamy podle 7 odst 3 zákona proti nekalé konkurenci

Při získání zboží nebo službě od ALLPLAN zjištěnou e-mailovou adresu použijeme k přímé reklamě pro vlastní a podobné produkty a/nebo služby jako např. aktuální verze produktů a pomocná dodatečná vybavení. Pokud již nechcete obdržet žádnou přímou reklamu, můžete proti používání Vaší e-mailové adresy kdykoliv podat námitku. K tomuto účelu se nachází v každém informačním zpravodaji odpovídající odkaz.

Pokud byste ovšem nechtěli obdržet žádnou (další) přímou reklamu na tomto základě, tak můžete proti odpovídajícímu používání Vaší e-mailové adresy kdykoliv podat námitku e-mailem na následující adrese:

Data

Účel zpracování

Právní základ zpracování

Doba uložení

E-mailová adresa

Oslovení k přímé reklamě

Možnost přímé reklamy podle zákona proti nekalé konkurenci

Při odvolání / odpadnutí zákonných předpokladů

Oslovení

Oslovení k přímé reklamě

Možnost přímé reklamy podle zákona proti nekalé konkurenci

Při odvolání / odpadnutí zákonných předpokladů

Křestní jméno

Oslovení k přímé reklamě

Možnost přímé reklamy podle zákona proti nekalé konkurenci

Při odvolání / odpadnutí zákonných předpokladů

Příjmení

Oslovení k přímé reklamě

Možnost přímé reklamy podle zákona proti nekalé konkurenci

Při odvolání / odpadnutí zákonných předpokladů

Bezpečný přenos dat

Vaše osobní data budou u ALLPLAN přenesena bezpečně díky zašifrování. Toto platí pro veškeré formulářové procesy (mimo jiné registrace, přihlášení, objednávka). ALLPLAN používá přitom kódovací systém SSL (Secure Socket Layer). Nikdo nemůže sice zaručit absolutní ochranu. ALLPLAN zajišťuje svojí webovou nabídku a ostatní systémy ovšem prostřednictvím technických a organizačních opatření proti ztrátě, zničení, přístupu, změnění nebo zpracování Vašich dat nepovolanými osobami.

 

Předávání dat

Předávání Vašich osobních dat třetím k jiným než uvedeným účelům se neuskutečňuje.

My předáváme Vaše osobní data třetím pouze tehdy, když:

 • Vy jste k tomu udělili výslovné povolení;
 • předání je nutné pro uplatnění, vykonání nebo hájení právních nároků, a když neexistuje žádný důvod se domnívat, že Vy máte převažující chráněný zájem na nepředání Vašich dat;
 • pro případ, že pro předání existuje ještě zákonný závazek, a také
 • toto je zákonně přípustné a pro vyřizování smluvních poměrů nutné.

Při předávání dat mimo Evropskou unii v zásadě neexistuje vysoká evropská úroveň ochrany dat. Při předávání může být, že aktuálně neexistuje žádné rozhodnutí o přiměřenosti komise EU ve smyslu článku 45 odst. 1, 3 GDPR. To znamená, že komise EU doposud pozitivně nekonstatovala, že pro zemi specifická úroveň ochrany dat odpovídá úrovni ochrany dat Evropské úrovně na základě GDPR, proto jsme vytvořili výše uvedené vhodné záruky.

Možná rizika, která zřejmě nelze úplně vyloučit v souvislosti s předáváním dat, jsou obzvlášť:

 • Vaše osobní data by mohla možná být zpracována nad rámec vlastního účelu;
 • kromě toho existuje možnost, že nebudete schopni trvale uplatňovat a prosazovat Vaše práva podle zákona o ochraně dat, jako například Vaše právo na informaci, opravu, smazání nebo přenositelnost dat;
 • možná existuje také vyšší pravděpodobnost, že může dojít k nesprávnému zpracování dat, a že ochrana osobních dat kvantitativně a kvalitativně nebude v celém rozsahu odpovídat požadavkům GDPR.

 

Poučení o právech dotčeného

Každá dotčená osoba má právo na informaci podle článku 15 GDPR, právo na opravu podle článku 16 GDPR, právo na smazání podle článku 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR, právo na podání námitky z článku 21 GDPR a také právo na přenositelnost dat z článku 20 GDPR. U práva na informaci a u práva na smazání platí omezení podle §§ 34 a 35 Spolkového zákona o ochraně dat.

 

Poučení k možnosti podání stížnosti

Máte kromě toho právo, podat stížnost u příslušného dozorčího úřadu pro ochranu dat ohledně zpracování Vašich osobních dat prostřednictvím nás.

 

Poučení k odvolání při udělení povolení

Udělené povolení zpracování osobních dat můžete vůči nám kdykoliv odvolat. Toto platí také pro odvolání prohlášení o povolení, která nám byla udělena před platností základního nařízení o ochraně dat, tedy před 25. květnem 2018. Prosím respektujte, že odvolání je účinné teprve pro budoucnost. Zpracování, která se uskutečnila před odvoláním, nejsou tím dotčena.

 

Právo v případě zpracování dat pro provozování přímé reklamy

Podle článku 21 odst. 2 GDPR máto právo kdykoliv podat námitku proti zpracování Vás se týkajících osobních dat. V případě Vaší námitky proti zpracování k účelu přímé reklamy nebudeme Vaše osobní data již více zpracovávat pro tyto účely. Prosím respektujte, že námitka je účinná teprve pro budoucnost. Zpracování, která se uskutečnila před námitkou, nejsou tím dotčena.

 

Upozornění na právo podání námitky při zvážení zájmů

Pokud zpracování Vašich osobních dat opíráme o zvážení zájmů, můžete podat námitku proti zpracování. Při uplatnění takové námitky prosíme o vysvětlení důvodů, proč bychom neměli Vaše osobní data zpracovávat tak, jak bylo námi popsáno. V případě Vaší oprávněné námitky přezkoumáme stav věci, a buď zpracování dat zastavíme příp. upravíme, nebo Vám vysvětlíme naše nutné ochranné důvody.

 

Odkazy k jiným webovým stránkám

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy k webovým stránkám jiných poskytovatelů. Upozorňujeme na to, že toto prohlášení o ochraně dat platí výhradně pro webové stránky ALLPLAN Česko s.r.o.. Nemáme na to žádný vliv a nekontrolujeme, zda jiní poskytovatelé dodržují platná ustanovení o ochraně dat.

 

Změny prohlášení o ochraně dat

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně dat kdykoliv při respektování platných předpisů o ochraně dat změnit, příp. upravit.